Tri punime në diskutim publik

Tri punime në diskutim publik

Senati i Kolegjit Universi në mbledhjen e mbajtur më 22/02/2016, sipas propozimit tëkomisionit për vlerësimin e punimit të studentit Fitim Zejnullahu, vendosi që punimin e kandidatit dhe raportin e komisionit për vlerësimin e punimit të Diplomës ta vë në diskutim publik.
Sipas nenit 26 të rregullores për studime postdiplomike master të Kolegjit Universit, Punimi i vlerësuar pozitivisht nga anëtarët e komisionit, në afat prej 10 ditësh, së bashku me raportet, respektivisht raportin e komisionit, vihet në diskutim publik për paraqitjen evërejtjeve eventuale.
Të gjithë të interesuarit mund ta shikojnë punimin në dekanat çdo ditë pune nga 24/02/2016 deri më 04/03/2016
Senati i Kolegjit Universi në mbledhjen e mbajtur me 22/02/2016sipas propozimit të komisionit për vlerësimin e punimit të studentit Mirjeta Maloku, vendosi që punimin e kandidatit dhe raportin e komisionit për vlerësimin e punimit të Diplomës ta vë nëdiskutim publik. Sipas nenit 26 të rregullores për studime postdiplomike master të Kolegjit Universit, Punimi i vlerësuar pozitivisht nga anëtarët e komisionit, në afat prej 10 ditësh, së bashku me raportet, respektivisht raportin e komisionit, vihet në diskutim publik për paraqitjen e vërejtjeve eventuale.
Të gjithë të interesuarit mund ta shikojnë punimin në dekanat çdo ditë pune nga 23/02/2016 deri më 04/03/2016
Senati i Kolegjit Universi në mbledhjen e mbajtur me 22/02/2016, sipas propozimit të komisionit për vlerësimin e punimit të studentit Shpëtim Beqiri, vendosi që punimin e kandidatit dhe raportin e komisionit për vlerësimin e punimit të Diplomës ta vë në
diskutim publik. Sipas nenit 26 të rregullores për studime postdiplomike master të Kolegjit Universit, Punimi i vlerësuar pozitivisht nga anëtarët e komisionit, në afat prej 10 ditësh, së bashku me raportet, respektivisht raportin e komisionit, vihet në diskutim publik për paraqitjen e vërejtjeve eventuale.
Të gjithë të interesuarit mund ta shikojnë punimin në dekanat çdo ditë pune nga 24/02/2016 deri më 04/03/2016