diplomuanShërbimi për studentët e diplomuar

Kolegji Universi hapësirë të veçante i ka kushtuar dhe vazhdon t’i kushtoj studentëve të diplomuar (alumni). Zyra për studentë si dhe zyra për orientim profesional mban kontakte të vazhdueshme me këta student. Ky bashkëpunim ka paraqitur një avantazh tek Kolegji duke ofruar informacione të azhuruara për s ai përket kërkesave të tregut dhe shfrytëzimit më të mirë të burimeve të Kolegjit

Punësueshmeria e të diplomuarve ne tri vitet e fundit

Punësimi i të diplomuarve (alumni) në kolegjin tonë është si vijon:

 

 

Pozita  Të punësuar

Asistent në kolegjin universi……………2

FSK………………………………………………2

Mësimdhënës………………………………..17

Ndihmës trajner-trajner…………………2

Tjera…………………………………………….7

Në vazhdim të studimeve Master…….24