statuti-i-kolegjit-universi-2012a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prishtinë, 2012

 

 

Në bazë të nenit 22 mbi Krijimin, licencimin dhe akreditimin e institucioneve private, të Ligjit për Arsimin e

Lartë të Kosovës, Kolegji Universi në Bardhosh miratoi këtë statut.

 

 

 

 1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1

Kolegji Universi (në tekstin e mëtejmë: Universi) është themeluar në bazë të nenit 22 të Ligjit për Arsimin e

Lartë.

 

1.1 EMRI, SELIA, STRUKTURA DHE SIMBOLET Neni 2

 1. Emri i Universit në gjuhën shqipe është Kolegji Universi.
 2. Emri i Universit në gjuhën angleze është Universe College.
 3. Selia e Universit është në Bardhosh, Prishtinë.

 

Neni 3

 

Universi përbëhet nga njësitë akademike, përkatësisht programet, si dhe njësitë tjera organizative, siç parashihet më tej në këtë Statut.

 

Neni 4

 

(1) Universi ka këto simbole:

 1. a) Stemën b)   Vulën
 2. c) Flamurin
 3. d) Gjerdanin dhe Pelerinën e Rektorit, prorektorëve dhe të dekanëve të njësive akademik

 

(2) Simbolet e Universit caktohen nga Bordi.

(3) Njësitë akademike të Universit përdorin emrin, stemën dhe flamurin e Universit, si dhe mund të përdorin simbolet e tyre krahas me ato të Universit.

 

1.2 MISIONI Neni 5

(1) Universi është institucion privat për arsimin e lartë, që zhvillon arsimin akademik, kërkime shkencore, krijimtari profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive akademike.

 

Neni 6

 

Universi krijon mundësi të barabarta për të gjithë pa asnjë lloj diskriminimi qoftë gjinie, race, orientimi seksual, statusi martesor, gjuhe, religjioni, besimi politik a diç tjetër, përkatësi kombëtare, etnike ose sociale, statusi i lindjes apo ndonjë status tjetër.

 

 

Neni 7

 

Universi deklarohet për mbështetje të barazisë gjinore.

 

Neni 8

 

Të gjithë individët dhe organet e Universit do të veprojnë në përputhje me standardet më të larta të përkushtimit, integritetit, objektivitetit, përgjegjësisë, sinqeritetit, ndershmërisë dhe udhëheqjes.

 

Neni 9

 

Universi  gëzon  lirinë  e  mësimdhënies  akademike,  të  kërkimeve  shkencore  si  dhe  të  krijimtarisë  artistike mbrenda veprimtarisë së tij, pa ndërhyrje nga autoritetet publike të tjera, përveç nëse kjo është paraparë me ligjet në fuqi.

 

1.3 TË DREJTAT DHE DETYRAT E UNIVERSIT Neni 10

Universi ka këto të drejta:

 

 1. Të zgjedhë organet qeverisëse dhe menaxhuese dhe të përcaktojë mandatin e tyre;
 2. Të rregullojë strukturat dhe aktivitetet e tij përmes regullave të Universit, në përputhje me ligjin në fuqi dhe me akte të tjera të nxjerra nga këto ligje, bazuar në dispozitat e këtij Statuti;
 3. Të zgjedhë personelin mësimor dhe personelin tjetër, të përcaktojë kushtet për pranimin e studentëve dhe metodat e mësimit e të vlerësimit të studentëve;
 4. Të zhvillojë dhe zbatojë në mënyrë të pavarur planprogramet, kërkimet shkencore dhe projektet artistike
 5. Të bëjë përzgjedhjen e fushave për studim;
 6. Të japë tituj akademikë për profesorët dhe personelin tjetër.

 

Neni 11

 

Universi është person juridik me të gjitha të drejtat dhe detyrat në lidhje me çështjet që trajtohen në ligjet e aplikueshme duke përfshirë:

 

 1. Të drejtën për të paditur dhe të drejtën për t’u paditur;
 2. Rregullimin e organizimit të vet të mbrendshëm;

 

 1. Kufizimin  e  drejtës  për  përdorimin  e  titullit  të  tij  vetëm  për  personat  ose  organizatat  që  e  kanë autorizimin nga Bordi i Kolegjit;
 2. Zotërimin dhe administrimin e trojeve dhe godinave;
 3. Pranimi dhe administrimin e fondeve nga çdo burim i ligjshëm;
 4. Përcaktimin dhe pranimin e tarifave;
 5. Punësimin dhe shkarkimin e personelit për shkaqe të arësyeshme;
 6. Nënshkrimin e kontratave për mallra dhe shërbime;
 7. Vendosjen për përmbajtjen dhe strukturën e programeve të tij akademike, shkencore, artistike dhe profesionale;
 8. Vendosjen e marrëdhënieve juridike me studentët dhe përshkrimin e kushteve për pranimin e tyre;
 9. Vendosjen e metodologjive të zbatuara të mësimdhënies dhe nxënies;

 

 

 1. Aplikimin e masave të duhura për vlerësim dhe sigurim të cilësisë;
 2. Dhënien e titujve, diplomave, thirrjeve shkencore dhe titujve nderi, dhe për shkaqe të arsyeshme edhe t’i

anulojë ato;

 1. Themelimin e ndërmarrjeve komerciale për qëllime mësimore, hulumtuese dhe artistike;
 2. Nënshkrimin e   marrëveshjeve   me   bartësit   vendorë   dhe   ndërkombëtar   dhe   me   institucione ndërkombëtare;
 3. Miratimin, përmbajtjen dhe formën e flamurit, të vulës dhe të emblemave të tjera;
 4. Dhe kompetenca të tjera të nevojshme për kryerjen e funksionit të tij.

 

 

 

 1. STRUKTURA ORGANIZATIVE QEVERISËSE Neni 12

Organet qeverisëse të Universit ushtrojnë aktivitetin e tyre mbi parimet e votimit me shumicë votash nëse nuk përcaktohet ndryshe me këtë statut. Organet qeverisëse janë:

 

1)   Bordi

2)   Senati

3)   Rektori dhe Prorektorët

4)   Sekretari

5)   Menaxheri Teknik

 

 

 

2.1 BORDI I UNIVERSIT Neni 13

1)   Organi kryesor i Universit është Bordi.

2)   Bordi nxjerr statutin dhe Rregulloret e punës dhe vepron në bazë të tyre.

3)   Anëtarët e Bordit zgjedhen nga themeluesi dhe numri i anëtarëve përcaktohet nga themeluesi.

4)   Themeluesi është Kryetar i Bordit.

5)   Kreu ekzekutiv i Bordit është Kryetari i Bordit  6) Kryetari Bordit emëron Kryesuesin e Bordit.

7)   Kryesuesi i Bordit udhëheq dhe organizon takimet e Bordit, si dhe raporton dhe evaluon punën e Bordit dhe organeve tjera qeverisëse të Universit tek Kryetari i Bordit.

8)   Kryetari i Bordit emëron Zëvendëskryetarin e Bordit dhe cakton autorizimet dhe kompetencat e tijë me qëllim të mbikëqyrjes efektive dhe në rast nevoje të menaxhimit të drejtëpërdrejtë të organeve tjera qeverisëse të Universit.

9)   Bordi ka përgjegjësi strategjike për funksionimin efektiv të Universit.

10) Me automatizëm, anëtar i Bordit me të drejtë vote është Rektori, kurse Sekretari dhe Menaxheri Teknik marrin pjesë në takimet e bordit me ftesë të bordit dhe pa të drejte vote.

11) Anëtarët e Bordit, përveq atyre që zgjedhen me automatizëm, zgjedhen për mandat katërvjeçar.

12) Anëtari i Bordit mund të shkarkohet nga Kryetari i Bordit:

 1. a) nëse bën veprime të papëlqyeshme, përkatësisht antiligjore dhe amorale;
 2. b) në rast të pamundësisë së ushtrimit të funksionimit për shkak të gjendjes shëndetësore;
 3. c) për sjellje joadekuate, refuzim, neglizhencë ose joaftësi për kryerjen e detyrav

 

 

 

Neni 14

2.2 SENATI I UNIVERSIT

 

 

Senati i Universit është organi më i lartë akademik. Senati është përfaqësues i përbashkët i stafit akademik dhe studentëve.

 

Neni 15

 

(1) Senati i Universit përbëhet nga këta anëtarë me të drejtë vote:

 

 

 1. Rektori;
 2. Prorektorët;
 3. Dekanët e të gjitha njësive akademike sipas këtij Statuti;
 4. Prodekanët e njësive akademike
 5. Sipas nevojës edhe anëtarë të zgjedhur nga stafi akademik i secilës njësi akademike
 6. Nga së paku një anëtar-student nga çdo program i Universit

 

 

(2) Studentët duhet të përbëjnë së paku 15% të anëtarve të Senatit.

(3) Sekretari dhe Menaxheri Teknik janë anëtarë të përhershëm të Senatit, pa të drejtë vote.

(4) Një anëtar i Bordit, i deleguar nga Kryetari i Bordit, merr pjesë në punët e senatit në cilësinë e monitoruesit.

 

Neni 16

 

Mandati i anëtarëve akademikë dhe joakademikë të Senatit është tre vite. Mandati i anëtarëve nga radha e studentëve është një vit.

 

Neni 17

 

Rektori e kryeson Senatin. Rektori mund ta caktojë si Kryesues të Senatit një nga prorektorët në rast të pamundësisë për ta ushtruar këtë detyrë.

 

Neni 18

 

(1) Senati nxjerr rregulloren e punës dhe rregulloren për procedurën e zgjedhjes së anëtarëve të tij.

(2) Senati i propozon Bordit, zgjedhjen e Rektorit, me anë të një liste të përbërë nga së paku tre kanditatë për Rektorë.

(3) Senati zgjedh Dekanët dhe Prodekanët.

(4) Rektori cakton procedurat për mbledhjet e Senatit dhe të komisioneve të tij.

 

Neni 19

 

Senati është përgjegjës për:

 

(1) Çështjet e përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime, mësimdhënie dhe kurset në Univers, duke përfshirë:

 

 1. kriteret për pranimin e studentëve;
 2. emërimin e mësimdhënësve (personelin akademik);

 

 

 1. politikat dhe procedurat për vlerësimin dhe mbajtjen e provimeve për konstatimin e punës akademike të studentëve;
 2. përmbajtjen e planprogrameve;
 3. sigurimin e mësimit gjatë gjithë jetës;
 4. f. standardet akademike dhe validitetin dhe rishikimin e kurseve;
 5. g. sigurimin e cilësisë dhe vlerësimin;
 6. procedurën për dhënien e kualifikimeve dhe të titujve akademikë të nderit;
 7. i. procedurën për përjashtimin e studentëve për arsye akademike apo të tjera;

 

(2) Zhvillimin  e  strategjisë  për  aktivitetet  akademike  në  Univers  dhe  për  mjetet  e  nevojshme  për  t’i

mbështetur ato si dhe ofrimin e këshillave për Rektorin dhe Bordin.

(3) Zhvillimin e politikës së mbrojtjes së pronësisë intelektuale të Universit dhe shfrytëzimin komercial të saj;

 

Neni 20

 

Detyrat e Senatit janë:

 

 1. Të miratojë programet e studimeve të njësive akademike;
 2. Të përpilojë strategji për zhvillimin akademik të Universit;
 3. Të nxjerrë rregullore të përgjithshme për fushat e punës arsimore, kërkimore dhe artistike;
 4. Të caktojë procedura dhe kritere për vlerësimin e mësimdhënies, punës shkencore dhe artistike;
 5. Të propozojë kriteret për regjistrimin e studentëve, në përputhje me këte Statut;
 6. Të vendos për kriteret për përjashtimin e studentëve;
 7. Të definojë standardet akademike për ligjerata dhe për sigurim të cilësisë së mësimeve, në pajtim me këte Statut;
 8. Të vendosë për kriteret e provimit;
 9. Të përcaktojë përmbajtjen e të gjitha të dhënave akademike dhe dokumentacionit sipas këtij Statuti;
 10. Të vendosë procedurën për vlerësimin e personelit akademik në përputhje me këtë Statut;
 11. Të zgjedhë anëtarët për të gjitha komisionet dhe këshillat që i formon Bordi i Universi;
 12. Të marrë vendimet përfundimtare duke i marrë parasysh kundërshtimet e dhëna nga këshillat e njësive akademike;
 13. Të vendosë për dhënien e titullit Dr. honoris causa;
 14. Të vendosë për dhënien e titullit Profesor emeritus sipas propozimit të njësisë akademike përkatëse;
 15. Të vendosë për dhënien e titullit Anëtar Nderi i Universit;
 16. Të shqyrtojë çështjet, me kërkesë të Bordit apo rektorit;
 17. Të shqyrtojë çështjet, me kërkesë të studentëve;

 

 

 

 

Neni 21

2.3 REKTORI

 

 

Rektori është përgjegjës për punën akademike efektive dhe të rregullt të Universit sipas politikës së përcaktuar nga Bordi, dhe ka gjithë autoritetin e nevojshëm për ushtrimin e detyrave.

 

Neni 22

 

(1) Rektorin e zgjedh Bordi, pas shqyrtimit të listës të përbërë nga së paku tre kanditatë, të propozuar nga Senati. (2) Rektori zgjedhet me shumicën absolute të Bordit në pajtim me dispozitat e këtij Statuti.

(3) Emërimi i rektorit bëhet për një periudhë prej tre vitesh.

 

 

Neni 23

 

Rektori ka për detyrë:

 

 1. Të veprojë në emër të Universit dhe ta përfaqësojë atë para publikut;
 2. Të organizojë, drejtojë dhe të udhëheq personelin akademik;
 3. Të vendosë për rregulloren e punës për personelin akademik të Universit në kuadër të kornizës së caktuar nga Bordi;
 4. Të paraqesë para Bordit propozime në lidhje me karakterin arsimor dhe misionin e Universit duke marrë parasysh rekomandimet dhe mendimin e Senatit;
 5. Të zbatojë vendimet e Bordit;
 6. Të nënshkruajë diplomat dhe çertifikatat e tjera zyrtare të Universit;
 7. Të propozojë kandidatët për postin e prorektorëve, për t’u zgjedhur nga Bordi; 10. Të shpallë të gjithë

titujt akademikë;

 1. Të kryejë të gjitha detyrat e tjera në emër të Universit, siç janë përcaktuar me këtë Statut apo me rregulloret e tjera në fuqi.

 

Neni 24

 

Rektori ka të drejtë të formojë komisione këshillëdhënëse të përkohshme të rektoratit.

 

Neni 25

 

Autoriteti i Rektorit do të simbolizohet përmes gjerdanit të rektorit.

 

Neni 26

 

(1) Mandati i rektorit mund të përfundojë para kohe në rast të:

 

 1. Dorëhëqjes;
 2. Shkarkimit nga detyra;
 3. Arsyeve shëndetësore; 4. Dënimit për vepër penale;
 4. Vdekjes.

 

(2) Procedurat për shkarkim të Rektorit mund të inicohen me shumicën absolute të votave nga Bordi;

 

(3) Procedura për shkarkimin e Rektorit përcaktohet me rregulloret e nxjerra nga Bordi. Vendimi i Bordit për shkarkim është valid me shumicën e kualifikuar të 2/3 të votave të anëtarëve.

 

(4) Në rast të shkarkimit të Rektorit përfundon edhe mandati i prorektorëve.

 

 

 

 

2.3.1 PROREKTORËT Neni 27

Universi ka dy prorektorë.

 

 

Neni 28

 

Detyrat e prorektorëve caktohen nga Rektori në pajtim me dispozitat e këtij Statuti, në mënyrë që përgjegjësitë mes prorektorëve të shpërndahen si vijon:

 

(1) Prorektori i parë do të menaxhojë me:

 1. a) Marrëdhëniet me jashtë dhe bashkëpunimin ndërkombëtarë b)   Planprogramet

 

(2) Prorektori i dytë do të menaxhojë me:

 1. a) Programet Post-Diplomike
 2. b) Veprimtarë botuese dhe hulumtimet shkencore c)   Zyren e cilësisë

 

Neni 29

 

Rektori e emëron njërin nga prorektorët për të ushtruar përkohësisht detyrën e Rektorit në rast të pamundësisë apo paaftësisë së përkohshme të rektorit.

 

Neni 30

 

(1) Rektori propozon listën e emrave për prorektorë nga radha e profesorëve të Universit. Prorektorët zgjedhen nga Bordi i Universit me një vendim me shumicën absolute të votave, në një radhë votimi. Nëse kandidati i propozuar nuk zgjedhet atëherë Rektori ka të drejtë të propozojë kandidatin e ri.

 

(2) Mandati i prorektorëve është i lidhur me atë të Rektorit.

 

Neni 31

 

(1) Mandati i prorektorëve mund të përfundojë para kohe në rast të:

 

 

 1. Dorëheqjes;
 2. Shkarkimit;
 3. Arsyeve shëndetësore; 4. Dënimit për vepër penale;
 4. Vdekjes.

 

 

(2) Procedura për shkarkimin e prorektorit mund të inicohet me shumicën absolute të votave nga Bordi.

(3) Procedura për shkarkimin e prorektorit përcaktohet në rregulloret e nxjerra nga Bordi. Vendimi i Bordit për shkarkim bëhet valid me shumicën e kualifikuar të 2/3 të votave të anëtarëve.

(4) Në rast të shkarkimit të prorektorit, rektori emëron kandidatin e ri për prorektor, i cili zgjedhet nga Bordi për periudhën e mbetur të mandatit.

 

2.4 SEKRETARI Neni 32

Sekretari është zyrtari më i lartë përgjegjës për realizimin e punëve administrative, me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të përcaktuara në kontratën e tij e cila nënshkruhet nga Rektori pas miratimit të Bordit;

 

 

Neni 33

 

Sekretari për punën e tij i përgjigjet Rektorit; ndërsa sipas kërkesës edhe Bordit.

 

Neni 34

 

Sekretari  i  Universit  emërohet  për  një  periudhë  prej  katër  vitesh,  me  mundësi  të  riemërimit  pa  kufizim mandatesh.

 

Neni 35

 

Kandidatët që konkurojnë për postin e sekretarit të Universit duhet të kenë diplomë universitare, kualifikimet dhe përvojen e duhur, si dhe aftësi të dëshmuara organizative dhe menaxhuese të mjaftueshme për proceset arsimore.

 

Neni 36

 

(1) Sekretari i Universit është përgjegjës për përgatitjen dhe realizimin e punëve administrative, punëve financiare në raport me stafin dhe studentët, dhe veprime tjera protokolare.

(2) Sekretari është përgjegjës për çështje të tjera që kërkohen nga Bordi dhe Rektori, të cilat nuk janë të të përcaktuara me këtë Statut.

(3) Sekretari është përgjegjës për mbikëqyrjen e njësive organizative administrative.

(4) Sekretari emëron dhe shkarkon përgjegjësit e njësive organizative administrative pas miratimit nga

Bordi.

 

 

 

2.4.1. NJËSITË ORGANIZATIVE ADMINISTRATIVE Neni 37

Njesitë organizative administrative të Universit janë:

 

(1) Zyra administrative-juridike për shërbimin e studentëve;

(2) Zyra e karrierës, punësimit dhe të përkrahjes së të diplomuarve.

 

Neni 38

 

Një njësi organizative administrative funksionon në kuadër të Universit duke ofruar shërbime për njësitë akademike të Universit, të cilat janë të nevojshme për përmbushjen në mënyrë efektive dhe të dobishme të përgjegjësive dhe detyrave të Universit, siç është përcaktuar në këtë Statut.

 

Neni 39

 

(1) Çdo  njësi  organizative  administrative  udhëhiqet  nga  Përgjegjësi  i  cili  për  punën  e  tij  i  raporton

Sekretarit.

(2) Përgjegjësi emërohet dhe shkarkohet nga Sekretari, me miratimin e Bordit.

 

 

 1. NJËSITË AKADEMIKE

 

Neni 40

 

Njësitë akademike veprojnë në kuadër të kornizës institucionale të Universit duke ofruar programe të arsimit të lartë, kërkime shkencore ose krijimtari artistike. Njësitë akademike kanë status të njëjtë sipas dispozitave që rregullojnë organizimin në këtë statut dhe nuk kanë subjektivitet juridik.

 

Neni 41

 

Njësitë akademike krijohen me vendim të Bordit të Universit.

 

Neni 42

 

Parakushtet për të fituar statusin e një njësie akademike janë:

 

(1) Veprimtaria në një apo në më shumë fusha të veçanta të arsimit akademik, në kërkime shkencore apo në krijimtari artistike në kuadër të kornizës institucionale të Universit;

(2) Infrastruktura e mjaftueshme;

(3) Numri i duhur i personelit akademik që mundëson plotësimin e kërkesave akademike për një periudhë afatgjatë;

(4) Hulumtimi dhe nevojat e tregut për atë profil.

 

Neni 43

 

(1)   Njësia akademike si anëtare e Universit është përgjegjëse për zbatimin e programeve të studimeve në kuadër të profilit të saj arsimor dhe në përputhje me dispozitat e aplikueshme të arsimit të lartë.

(2)   Njësia akademike është përgjegjëse për zhvillimin e kërkimeve shkencore dhe për punën artistike në kuadër të fushëveprimtarisë së saj.

(3)   Programet interdisiplinare të studimeve, që përfshijnë disa njësi akademike, do të themelohen me vendim të Bordit dhe sipas propozimeve të njësive akademike pjesëmarrëse.

 

Neni 44

 

Njësitë akademike veprojnë në kuadër të Universit.

 

3.1 PROGRAMET Neni 45

 

Programi është i angazhuar në disiplinat akademike të:

 

 1. Arsimimit akademik;
 2. Kërkimit shkencor;
 3. Krijimtarisë artistike;
 4. Aktiviteteve të tjera të përcaktuara me këtë Statut.

 

 

Neni 46

 

Programi ofron këto lloje të studimeve të rregullta (themelore) dhe pasuniversitare në përputhje me dispozitat e këtij Statuti:

Studimet themelore – Bachelor;

Studime Master

Studime te Doktorates

 

Neni 47

 

Programet e poshtëshenuara do të vazhdojnë veprimtarinë derisa Bordi të mos vendosë ndryshe:

 

 1. Programi për Kulturë fizike sport dhe Rekreacion; (Bachelor)
 2. Programi për Kulturë fizike sport dhe Rekreacion; (Master)
 3. Programi për Shëndet, sport dhe Rehabilitim (Master)
 4. Programi për Infermieri; (Bachelor)

 

Neni 48

 

Programi duhet të plotësojë standardet ndërkombëtare në mënyrë që të sigurojë zhvillim të qëndrueshëm dhe veprimtari profesionale në të gjitha fushat shkencore për një periudhë afatgjate.

 

Neni 49

 

 

(1) Çdo Program udhëhiqet nga dekani, të cilin mund ta ndihmojnë një ose dy prodekanë.

(2) Dekanët dhe prodekanët i emëron Senati. Kandidatët për postin e dekanit dhe të prodekanit duhet të jenë individë me kualifikime relevante akademike me aftësi dhe përvojë në udhëheqje.

 

(3) Mandati rregullt fillon me një tetor dhe zgjatë për një periudhë trevjeqare.

 

Neni 50

 

(1) Mandati i dekanit mund të përfundojë para kohe në rast të:

 

 1. Dorëheqjes;
 2. Shkarkimit;
 3. Arsyeve shëndetësore; 4. Dënimit për vepër penale;
 4. Vdekjes.

 

(2) Procedura për shkarkimin e dekanit mund të inicohet nga:

 

 1. Rektori;
 2. Bordi i Universit;
 3. Senati i Universit;

 

(3) Procedura për shkarkimin e dekanit përcaktohet në rregulloret e nxjerra nga Senati i Universit; (4) Vendimi për shkarkimin e dekanit merret nga Rektori të cilën e aprovon Bordi i Universit.

(5) Në rast të shkarkimit të dekanit përfundon edhe mandati i prodekanit.

 

 

Neni 51

 

(1) Mandati i prodekanit mund të përfundojë para kohe në rast të:

 

 1. Dorëheqjes;
 2. Shkarkimit;
 3. Arsyeve shëndetësore; 4. Dënimit për vepër penale;
 4. Vdekjes.

 

(3) Procedura per shkarkimin e prodekanit mund të inicohet nga:

 

 1. Dekani
 2. Rektori;
 3. Bordi i Universit;
 4. Senati i Universit;

 

Neni 52

 

(1) Dekani i përgjigjet rektorit dhe senatit. Detyrat e dekanit janë:

 

 1. Të sigurojë udhëheqje akademike në fushat përkatëse për zhvillimin e mësimit, punës shkencore dhe artistike në program;
 2. Të sigurojë shfrytëzimin efikas, ekonomik dhe efektiv të mjeteve të alokuara për programin nga Senati i

Universit;

 1. Të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në zbatimin e vendimeve dhe detyrave të përcaktuara nga

Senati i Universit;

 1. Të njoftojë në lidhje me shfrytëzimin e mjeteve dhe rezultateve në mësim, në kërkime shkencore dhe në krijimtari artistike për  rektorin  dhe  Senatin  e  Universit  sipas  dispozitave  të  këtij  Statuti;    5.  Të përfaqësojë programin në Senatin e Universit;
 2. T’i japë këshilla Rektorit për emërimin e personelit akademik në lëndët e programit;
 3. Të propozojë kandidatët për prodekanë;
 4. T’i kryejë detyrat e tjera të dekanit që parashihen në këtë Statut.

 

(2) Detyrat e prodekanit i përcakton dekani.

 

Neni 53

 

Çdo Program ka këshillin mësimor, anëtarët e të cilit janë:

 

 1. Dekani;
 2. Prodekani (ët);
 3. Sekretarin apo një punonjës i deleguar nga Sekretari;
 4. Profesorët;
 5. Asistentët;
 6. Dy përfaqësues nga radha e studentëve, të zgjedhur nga Këshilli i studentëve të programit.

 

Neni 54

 

Dekani e kryeson Këshillin mësimor të programit. Në mungesë të dekanit, një nga prodekanët kryeson Këshillin sipas radhës së përparësisë të caktuar nga dekani.

 

 

 

Neni 55

 1. MENAXHERI TEKNIK

 

 

Menaxheri Teknik është zyrtari më i lartë përgjegjës për realizimin e punëve mbështetëse, me të drejta dhe përgjegjësi të veçanta të përcaktuara në kontratën e tij e cila nënshkruhet nga Rektori.

 

Neni 56

 

Menaxheri Teknik për punën e tij i përgjigjet Rektorit.

 

Neni 57

 

Menaxheri Teknik punesohet me kontrate te rregullt te punes.

 

Neni 58

 

Kandidatët që konkurojnë për postin e Menaxherit Teknik duhet të kenë, kualifikimet dhe përvojen e duhur, si dhe aftësi të dëshmuara organizative dhe menaxhuese të mjaftueshme.

 

Neni 59

 

(1) Menaxheri Teknik është përgjegjës për përgatitjen dhe realizimin e punëve mbështetëse, logjistike dhe veprime tjera të administrimit teknik, si dhe me punë administrative sipas kërkesës së Rektorit.

(2) Menaxheri Teknik është përgjegjës për mbikëqyrjen e njësive organizative mbështetëse.

(3) Menaxheri Teknik emëron dhe shkarkon përgjegjësit e njësive organizative mbështetëse, me miratimin e Rektorit.

 

4.1. NJËSITË ORGANIZATIVE MBESHTETESE Neni 60

Njesitë organizative mbështetëse janë:

 

 1. Marketingu
 2. Web Sajti dhe Teknologjia Informative
 3. Biblioteka dhe qendra digjitale
 4. Mirëmbajtja dhe administrimi i objekteve dhe laboratoreve:
 5. a) Akademike
 6. b) Jo-akademike
 7. Sigurimi fizik
 8. Përkrahja logjistike dhe Transportimi
 9. Hotelieria në kuadër të Kolegjit dhe akomodimi i stafit nderkombëtarë.

 

 

 

5.1 STUDENTËT DHE ORGANIZIMI I STUDIMEVE Neni 61

(1) Studimet në Univers përcaktohen në kuadër të programeve të studimeve

 

 

(2) Përmbajtja e  programeve  për të gjitha llojet  e studimeve  të  përfshira  në  këtë  Statut  bëhet  në bazë të propozimit të Rektorit dhe dekanëve të Universit dhe miratohen nga Senati i Universit .

 

(3) Përmbajtja e programeve të studimeve për mësimdhënie përcaktohet me rregulloret e përgatitura nga Këshilli akademik i programit përkatës, dhe aprovohet nga Senati i Universi.

 

Neni 62

 

Universi ofron programe të studimeve akademike në këto fusha:

 

 1. Në shkencat sportive dhe humane;
 2. Në  Shëndet, sport dhe  rehabilitim;
 3. Në infermieri;
 4. Të tjera.

 

Neni 63

 

(1) Programet e studimit përmbajnë:

 

 1. Titullin e studimit;
 2. Llojin e studimit;
 3. Thirrjen akademike (Titullin akademik);
 4. Kushtet për regjistrim;
 5. Objektivat dhe rezultatet;
 6. Hollësitë mbi planprogramin;
 7. Vlera në pikë sipas ECTS (Lëndët, punimi i diplomës);
 8. Kushtet për studime individuale.

 

(2) Përmbajtjet obligative të planprogramit do të përcaktohen me rregullore të nxjerra nga Senati i Universit.

 

Neni 64

 

(1) Studimet bachelor zgjasin 3 apo 4 vite dhe kërkojne 180 – 240 pikë të ECTS-së, nëse nuk përcaktohet ndryshe me rregulloret përkatëse.

 

(2) Me përfundimin e suksesshëm të studimeve bachelor fitohet thirrja akademike bachelor i shkencës apo bachelor i arteve.

 

Neni 65

 

(1)   Studimet master zgjasin prej 1 deri 2 vjet dhe kërkojne 60-120 pikë të ECTS-së, nëse nuk përcaktohet ndryshe me rregulloret përkatëse të Ministrisë.

 

(2)   Përfundimi  me  sukses  i  studimeve  themelore  bachelor  është  kusht  për  regjistrimin  e  studimeve postdiplomike master.

 

(3)   Me përfundimin e suksesshëm të studimeve master fitohet thirrja akademike Master i shkencës apo Master i Arteve.

 

 

Neni 66

 

(1) Studimet e doktoratës janë studimet me të larta akademike që ofron Universi.

 

(2) Studimet e doktoratës zgjasin 3 vjet, dhe kërkojnë më së paku 180 pikë të ECTS-së dhe perfundim me sukses të studimeve të mëparshme me më së paku 300 pikë të ETCS-së.

 

Neni 67

 

(1) Programet e përbashkëta të studimeve mund të zhvillohen në mes të Universit dhe të Universiteteve të tjera në bazë të kontratave për partneritet.

 

(2) Programet e përbashkëta të studimeve përcaktohen nga Senati i Universit për të dyja nivelet: studimet themelore dhe postdiplomike.

 

 

(3) Obligimet e secilit Institucion partner përcaktohen në programin e studimeve në bazë të marrëveshjes së përbashkët institucionale.

 

(4) Senati i Universit bën zgjedhjen e anëtarëve për komisionin e studimit të përbashkët ndër-universitar, i cili është përgjegjës për:

 

 1. Zhvillimin e  programit të studimeve;
 2. Çështjet organizative dhe teknike;
 3. Procedurat për realizim.

 

(5) Të gjitha propozimet e Komisionit të studimeve duhet të aprovohen nga Senati i Universit.

 

(6) Senati i Universit merr vendimin përfundimtar për të gjitha rregulloret e studimeve, të propozuara nga

Komisioni i studimeve.

 

Neni 68

 

(1) Universi ka të drejtë të ofrojë lëndë akademike për publikun në tërësi. (2) Lëndët universitare përfshijnë:

 1. Kurse bazë;
 2. Kurse të specializuara;
 3. Seminaret;
 4. Shkolla verore – dimërore.

 

(3) Me përfundimin e suksesshëm të kursit universitar fitohet certifikata e nënshkruar nga dekani i njësisë akademike në të cilën është zhvilluar lënda dhe nga profesori përgjegjës për lëndën

 

 

 

 

 

Neni 69

5.2 PRANIMI I STUDENTËVE

 

 

(1) Kushtet për pranim në studimet themelore në Univers janë:

 

 

 1. Përfundimi me sukses i shkollës së mesme, i vërtetuar me diplomë;
 2. Përfundimi me sukses i shkollës fillore dhe të mesme me së paku 12 vjet të shkollimit vërtetuar me diplomë përkatëse – testi i matures.
 3. Për kandidatë jashtë Kosovës, nevojitet nostrifikimi i dokumentacionit.

 

(2) Senati i Universit nxjerr rregullore, të cilat përcaktojnë në hollësi kushtet dhe kriteret për regjistrim në studime themelore.

(3) Çdo student duhet të kalojë me sukses procedura për regjistrim në vitin e parë të studimeve.

 

Neni 70

 

Kriteret e posaçme për pranim në studimet postdiplomike do të lëshohen nga Senati i Universit në përputhje me dispozitat e këtij Statuti.

 

Neni 71

 

(1) Numri i vendeve për studime themelore dhe postdiplomike përcaktohet nga Senati i Universit për çdo vit të parë të studimit në secilën njësi akademike.

(2) Rregullat për shpalljen e konkursit për regjistrim nxirren nga Senati i Universit.

 

 

 

5.3 PËRCAKTIMI I SUKSESIT AKADEMIK Neni 72

Për përcaktimin e suksesit akademik do të aplikohen këto metoda nga Universi:

 

 1. Provimi;
 2. Kolokviumi;
 3. Punimi seminarik;
 4. Testi praktik gjatë ushtrimeve;
 5. Interpretimi dhe prezantimi i krijimtarisë artistike dhe i punëve të tjera.
 6. Vijueshmëria në ligjërata dhe ushtrime.

 

Neni 73

 

(1)   Të gjitha njësitë akademike të Universit do të zbatojnë këto nota për të përshkruar nivelin e suksesit në provime:

 

1) Nota 10 (shkëlqyeshëm), 91-100%

2) Nota 9 (shkëlqyeshëm), 81- 90%

3) Nota  8 (shumë mirë), 71- 80%

4) Nota  7 (mirë), 61 – 70%

5) Nota  6 ( mjaftueshëm), 51 – 60%

6) Nota  5 (pamjaftueshëm), 0 – 50%

 

(2)   Kandidati kalon provimin me sukses me notat 6 – 10.

 

 

Neni 74

 

(1) Provimet shërbejnë si mënyrë e rregulltë e vlerësimit të dijes. (2) Provimet mund të organizohen veç e veç për çdo lëndë.

(3) Provimet janë publike dhe mbahen në këto mënyra:

 

 1. Me shkrim / praktike;
 2. Me gojë;

 

(4) Provimet e kombinuara me gojë dhe me shkrim bëhen brenda shtatë ditëve. (5) Provimet vlerësohen nga një pyetës ose nga një komision për provime.

(6) Provimet mund të mbahen nga një komision për provime nëse:

 

 1. Studenti është ankuar;
 2. Është caktuar me programin e studimeve.

 

(7) Procedura e mbajtjes së provimit është e përcaktuar me programin e studimit.

 

Neni 75

 

(1) Provimet për studimet themelore mbahen gjatë afatit të provimeve.

 

(2) Afatet e provimeve përfshijnë afatin e janarit, qershorit dhe shtatorit, si dhe afatet e jashtzakonshme te Prillit dhe Nentorit. Periudha e saktë për çdo afat është e përcaktuar me kalendarin e përgjithshëm të studimeve, i cili është i pranuar nga Senati i Universi dhe është i hapur për publikun. Hollësitë rreth datës së fillimit dhe përfundimit të secilit afat të provimeve përcaktohen nga Universi.

 

(3) Orarët e afateve të provimeve, ku janë të përfshira orarët ditorë, shpallen në fillim të vitit akademik.

 

(4) Orarët e provimeve do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se një provim në ditë. (5) Orarët e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për studentin.

Neni 76

 

Provimet postdiplomike mund të mbahen gjatë gjithë vitit akademik sipas marrëveshjes individuale ndërmjet pyetësit dhe studentit, në rast se për këtë ka arsyeshmëri të mjaftueshme, nevojitet aprovimi i sekretarit.

 

Neni 77

 

(1) Koha e paraqitjes së provimit do të fillojë jo më herët se 6 javë para përfundimit dhe jo më vonë se 8 ditë para fillimit të afatit të provimit.

 

(2) Orari i provimit duhet të shpallet jo më vonë se tri ditë para datës së provimit.

 

 

(3) Nëse studenti nuk mund të hyjë në provim për shkak të një arsyeje madhore, konsiderohet që provimi është anuluar për një kohë të caktuar.

 

(4) Në të gjitha rastet tjera kur studenti mungon ose tërhiqet nga provimi, provimi konsiderohet që ka dështuar

(është notuar me 5).

 

(5) Me kërkesë të tij, studentit mund t’i lejohet, nga dekani që të hyjë më herët në provim po qe se merr pjesë në një program ndërkombëtar për shkëmbim të studimeve ose është duke bërë mësimin praktik jashtë vendit gjatë periudhës së caktuar për provim.

 

Neni 78

 

(1) Studenti ka të drejtë të parashtrojë ankesë me shkrim dekanit të njësisë akademke kundër notës së marrë.

Ankesa duhet të parashtrohet brenda dy ditëve të punës pasi të jenë shpallur rezultatet. (2) Ankesa mund të bëhet për këto arsye:

 1. Për provimin me shkrim – parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me shkrim;
 2. Për provimin me gojë – parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me gojë;
 3. Për provimin e kombinuar me shkrim dhe me gojë:

 

 1. parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me shkrim para hyrjes në provimin me gojë;
 2. parashtrohet ankesë kundër notës së marrë me gojë që nënkupton se është pranuar nota nga provimi me shkrim.

 

(3) Pas pranimit me kohë të ankesës, dekani i njësisë akademike formon komisionin e provimit brenda një dite të punës pasi të jetë pranuar ankesa dhe emëron tre anëtarë, por pa pyetësin kundër notës së të cilit është ankuar studenti.

 

(4) Në rast se përsëritet provimi me gojë, vlerësimi nga komisioni bëhet në ditën vijuese të punës pasi të jetë caktuar komisioni.

 

(5) Në rast të ankesës kundër notës në provimin me shkrim, provimi me shkrim do të rishqyrtohet nga komisioni në ditën vijuese të punës pasi të jetë caktuar komisioni.

 

(6) Nuk mund të parashtrohet ankesë kundër vlerësimit të komisionit.

 

Neni 79

 

(1) Studenti ka të drejtë të riprovohet në lëndën të cilën nuk e ka dhënë.

 

(2) Sipas rregullës, studenti ka të drejtë të hyjë më së shumti tri herë në provimin të cilin nuk e ka dhënë.

 

(3) Studentit pasi të ankohet, me një arsyetim të fortë, mund t’i lejohet nga dekani që të hyjë në provim për të katërtën herë. Provimi pastaj mund të mbahet para komisionit tre anëtarësh, anëtarët e të cilit janë të emëruar nga dekani.

 

(4) Në rast se studenti sërish dështon 4 herë në provim gjatë vitit të përsëritur, ai humb statusin e studentit të rregullt për këtë lloj të studimeve.

 

 

(5) Me miratimin e Rektorit mund të organizohen forma tjera të zënies së kushtit dhe të dhënies së provimeve.

 

Neni 80

 

(1)   Pas përfundimit të semestrit të fundit të rregullt të studimeve themelore, studentit do t’i caktohet një periudhë prej 12 muajve për t’i përfunduar provimet (periudha e diplomimit).

 

(2)   Studenti mund të kërkojë një herë nga dekani i njësisë akademike për vazhdimin e periudhës së diplomimit edhe për 12 muaj të tjerë.

 

(3)   Me vendimin e Rektorit mund të zgjatët koha e diplomimit të studentit edhe pas afatit të paraparë në pikën

1 dhe 2 të këtij neni.

 

 

 

 

5.3.1 PUNIMI I DIPLOMËS BACHELOR Neni 81

(1)   Të gjitha programet e studimeve themelore të Universit përfundojnë me punimin e diplomës për bachelor ose me provim para komisionit në pajtim me programet e tyre të studimeve.

 

(2)   Punimi i diplomës për bachelor elaborohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se aftësitë teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të shfrytëzohen me sukses për zgjidhjen e problemeve praktike në fushat e caktuara shkencore.

 

 

 

5.3.2 PUNIMI I DIPLOMËS MASTER Neni 82

(1) Të gjitha programet e studimeve master të Universit përfundojnë me punimin e tezës për master në pajtim me programet e studimeve.

 

(2) Studimet master zgjasin 1 deri në 2 vite dhe kërkojnë arritjen e 60-120 pikë të ECTS, nëse me programe të veçanta nuk përcaktohet ndryshe.

 

(3) Procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për master përcaktohet nga Këshilli  Drejtues  i  studimeve  master  dhe  doktoratë  si  organ  për  organizimin  e  studimeve  master  dhe doktoratë në Univers.

 

(4) Universi ka Rregulloren për studimet master dhe doktoratë të cilën e nxjerr Senati i Universit;

 

(5) Punimi për master elaborohet individualisht nga studenti, duke vërtetuar se aftësitë teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e problemeve komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore

 

 

5.3.3 DISERTACIONI I DOKTORATËS

 

Neni 83

 

Disertacioni i doktoratës është një punim shkencor i shkruar nga një shkencëtar, i cili shtjellon në mënyrë origjinale dhe unike një apo më shumë tema përkatëse shkencore.

 

Neni 84

 

(1)   Kandidatët për disertacion të doktoratës në një fushë të caktuar shkencore paraqiten në këshillin e njësisë akademike, duke ofruar të dhënat vijuese:

 

 1. Të dhënat biografike;
 2. Temën e propozuar dhe qëllimin e disertacionit;
 3. Dëshminë e autorizimit për disertacion në përputhje me dispozitat e këtij Statuti;
 4. Listën e publikimeve shkencore dhe të punës kërkimore.

 

(2)   Brenda një muaji pas paraqitjes së kërkesës së kandidatit këshilli i njësisë akademike cakton komisionin e përbërë nga tre anëtarë, të cilët vlerësojnë nëse ai i plotëson të gjitha kushtet për disertacion, duke parë edhe përshtatshmërinë e temës së propozuar.

 

(3)   Brenda dy muajve pas caktimit të komisionit, komisioni përgatit raportin për këshillin e njësisë akademike për t’u diskutuar në mbledhjen e ardhshme të Senatit të Universit. Në rast se raporti është pozitiv, komisioni sugjeron një mentor i cili e përkrah dhe e mbikqyrë kandidatin gjatë hartimit të disertacionit.

 

(4)   Mentori zgjedhet nga radhët e profesorëve të fushës së njëjtë shkencore, siç është tema e disertacionit, i cili duhet të ketë marrëdhënie të rregullt pune në Univers. Për raste të veçanta, mund të caktohet mentor edhe nga Universitetet tjera. Gjithashtu mund të propozohet pos mentorit në marrëdhënie të rregulltë në Univers edhe një bashkëmentor nga një Universitet tjetër.

 

(5)   Nëse mentori pajtohet, tema e disertacionit, me çfarëdo shtojce dhe bashkë me pajtimin Këshillit Drejtues

të studimeve master dhe të doktoratës duhet t’i prezentohet Senatit të Universit .

 

(6)   Senati i Universit duhet të vendosë rreth propozimit për disertacion brenda 3 muajve pas kërkesës. Vendimi mund:

 

 1. Të pranojë propozimin origjinal;
 2. Të kërkojë nga kandidati që të zgjerojë apo ndryshojë temën;
 3. Të kërkojë nga Këshilli Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës të propozojë tjetër mentor.

 

Neni 85

 

1) Kandidati për disertacion duhet t’ia paraqes Këshillit Drejtues të studimeve master dhe të doktoratës punimin e kompletuar të doktoratës brenda 4 vjetëve nga dita kur është pranuar tema.

 

(2)   Kandidati mund të kërkojë nga Këshillit Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës që t’i vazhdohet

periudha e disertacionit ose e kërkimeve edhe për një vit.

 

(3)   Në rast se kandidati nuk e dorëzon punimin e kompletuar të doktoratës brenda periudhës së rregullt ose të vazhduar të disertacionit, konsiderohet se kandidati heq dorë nga tema e caktuar e disertacionit.

 

 

Neni 86

 

(1) Pasi kandidati ta ketë dorëzuar disertacionin e kompletuar, Këshillit Drejtues të studimeve master dhe të doktoratës  në  mbledhjen  e  radhës  duhet  të  formojë  një  komision  prej  3-5  anëtarë  për  aprovimin  dhe mbrojtjen e disertacionit nga radhët e profesorëve të fushës adekuate shkencore me disertacionin.

 

(2) 1-2 anëtarë të komisionit të zgjedhur mund të jenë të jashtëm, të zgjedhur nga një Universitet tjetër.

 

(3) Në rast se anëtari i komisionit përkohësisht nuk ka mundësi të marrë pjesë, ai e transferon votën e tij me shkrim te një anëtar tjetër. Në rast se anëtari i komisionit nuk ka më mundësi që të marrë pjesë në komision, ai atëherë duhet t’ia paraqesë dorëheqjen me shkrim Këshillit Drejtues të studimeve master dhe të doktoratës, i cili pastaj do të zgjedhë si zëvendësim një anëtar tjetër të komisionit.

 

(4) Komisioni është i obliguar të bëjë një vlerësim të plotë të disertacionit mbrenda 3 muajve, duke përfshirë këtu raportin me shkrim dhe sugjerimin për vlerësim.

 

(5) Këshilli Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës, pas raportit të komisionit, vendos për:

 

 1. Pranimin e disertacionit në versionin e ofruar;
 2. Refuzimin e disertacionit për shkak të dështimit;
 3. Kthimin prapa të disertacionin për plotësim apo për ndryshim.

 

(6) Në rast se disertacioni kthehet për plotësim apo për ndryshim, Këshilli Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës cakton periudhën e përshtatshme, që duhet të jetë periudhë prej më së paku 2 muaj dhe më së shumti 6 muaj.

 

(7) Disertacioni i plotësuar apo i ndryshuar duhet t’i dorëzohet Këshillit Drejtues të studimeve master dhe të

doktoratës bashkë me mendimin e mentorit apo mentorëve.

 

(8) Vendimi i Këshillit Drejtues të studimeve master dhe të doktoratës për aprovimin e disertacionit duhet të ratifikohet nga Senati i Universit.

 

Neni 87

 

(1)   Pasi të jetë konfirmuar nga Senati i Universit aprovimi i disertacionit, mbrenda 3 muajve do të mbahet mbrojtja e disertacionit. Data e saktë caktohet nga dekani i njësisë akademike në pajtim me komisionin për disertacion.

 

(2)   Gjatë mbrojtjes publike të disertacionit do të mbahet procesverbali nga sekretari i komisionit i cili caktohet nga dekani i njësisë akademike.

 

Neni 88

 

(1)   Pas përfundimit të suksesshëm të mbrojtjes së disertacionit, kandidati fiton titullin akademik Doktor i shkencave (Dr.sc) apo ekuivalente, siç definohet në rregulloret e veçanta të nxjerra nga Senati i Universi.

 

(2)   Me propozimin e dekanit të njësisë akademike, ku kandidati mbrojti me sukses punimin e disertacionit, rektori i jep gradën shkencore (thirrjen shkencore) në mënyrë ceremoniale.

 

 

(3)   Ceremonia do të jetë publike dhe formale. Procedura e ceremonisë do të përcaktohet me rregulla të veçanta të nxjerrë nga Senati i Universit.

 

Neni 89

 

(1) Dokumenti i diplomës së doktorit të shkencës përmban:

 

 1. Emrin e Universit;
 2. Emrin e njësisë akademike ku është mbrojtur punimi i disertacionit;
 3. Emrin, mbiemrin, datën dhe vendin e lindjes së kandidatit;
 4. Titullin e punimit të disertacionit;
 5. Datën e mbrojtjes së punimit të disertacionit.

 

(2) Dokumenti i diplomës nënshkruhet nga rektori dhe dekani i njësisë akademike ku është mbrojtur me sukses punimi i disertacionit.

 

(3) Dokumenti i diplomës vërtetohet me vulën e Universit.

 

(4) Forma dhe elementet tjera të dokumentit të diplomës do të përcaktohen në një rregullore të veçantë të nxjerrë nga Ministria.

 

Neni 90

 

(1) Titulli akademik Doktor shkence mund të revokohet në rast të dëshmisë se:

 

 1. Disertacioni nuk ka qenë punim i vetë kandidatit;
 2. Disertacioni nuk ka qenë si rezultat i arritjes personale të kandidatit;
 3. Disertacioni është i bazuar në pjesët relevante të rezultateve të mëparshme të botuara shkencore nga individët apo nga institucionet tjera;
 4. Është plagjiat apo shkelje e të drejtës së autorit; 5. Është praktikë tjetër joetike.

 

(2) Ankesa për revokim mund t’i parashtrohet Këshillit Drejtues të studimeve master dhe të doktoratës nga ana e

çdo individi apo institucioni, e mbështetur me të dhëna të hollësishme me shkrim.

(3) Pas ankesës, Këshilli Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës formon një komision 3 anëtarësh nga profesorët e disiplinës së njëjtë shkencore me disertacionin.

(4) Anëtarët e Komisionit të mbrojtjes së disertacionit të mëparshëm nuk do të zgjedhen.

(5) Komisioni paraqet një raport të vlerësimit në lidhje me arsyeshmërinë e ankesës dhe propozon procedura të mëtutjeshme mbrenda 2 muajve pasi të ketë filluar procedura.

(6) Pas raportit dhe propozimit të komisionit, Këshilli Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës vendos të refuzojë apo të pranojë ankesën për revokim në mbledhjen e ardhshme.

(7) Në rast se Këshilli Drejtues i studimeve master dhe të doktoratës e pranon ankesën, Senati do të votojë për këtë vendim në mbledhjen e ardhshme. Doktori i shkencës në fjalë duhet të ftohet që të dëshmojë para Senatit.

 

Neni 91

 

Universi është përgjegjës që të mbajë shënime për titujt e dhënë dhe të revokuar të doktoratës.

 

 

5.4 TITUJT AKADEMIKË

 

Neni 92

 

Titujt akademik jepen në pajtim me dispozitat e këtij Statuti.

 

Neni 93

 

(1) Senati i Universit me arsye dhe me argumente të forta dhe me rekomandim të Rektorit, mund t’ia heqë

titullin bartësit.

 

(2) Arsyeja dhe argumenti i fortë përmban:

 

 1. Falsifikimin apo mashtrimin gjatë vlerësimit ose provimit;
 2. Plagjiaturën apo shkeljen e të drejtës së autorit në përgatitjen e diplomës apo të punimit tjetër me shkrim;
 3. Praktikë tjetër joetike.

 

Neni 94

 

(1) Përfundimi i suksesshëm i studimeve në përputhje me programin e studimeve vërtetohet nga Universi përmes diplomës që është dokument zyrtar.

 

(2) Forma dhe përmbajtja e diplomës dhe shtojca e diplomës, si dhe procedura e lëshimit do të parashihet me një rregullore të veçantë të Ministrisë.

 

(3) Diploma nënshkruhet nga Rektori dhe dekani i njësisë akademike ku ka përfunduar studimi.

 

 

 

 

 

Neni 95

5.5 NJOHJA E STUDIMEVE

 

 

(1) Në pajtim me rregullat e Konventës së Lisbonës mbi Njohjen dhe në pajtim me rregulloret e veçanta të Ministrisë, Univeristeti i pranon kualifikimet (titujt, diplomat, provimet) e institucioneve të njohura a të licencuara vendore ose të huaja të arsimit të lartë.

 

(2) Në rast se i njihen kualifikimet, studenti ka të drejtë të vazhdojë studimet në Univers.

 

Neni 96

 

(1) Procedura e njohjes do të drejtohet nga zyrtari profesional i Administratës të Universit.

 

(2) Vendimi për njohjen e studimeve bazohet në informatat e nxjerra nga baza e të dhënave përkatëse Evropiane dhe koordinohet me Qendrën Kombëtare për Njohje apo për ekuivalentim, e cila është përgjegjëse për aplikimin e Konventës së Lisbonës për Njohje.

 

(3) Senati i Universit e autorizon Rektorin të bëjë njohjen për të gjitha rastet që janë të qarta.

 

(4) Shënimet rreth pranimit të kualifikimit do të mbahen përherë nga Administrata Qëndrore e Universit.

 

 

5.6 VITI AKADEMIK

 

Neni 97

 

(1) Universi organizon studimet në pajtim me programet ekzistuese të studimit gjatë vitit akademik i cili zgjatë

12 muaj. Viti akademik fillon më 1 tetor dhe mbaron më 30 shtator.

 

(2) Periudha aktive e studimeve (ligjëratat, ushtrimet, seminaret, kolokiumet) është e ndarë në dy semestra:

semestri dimëror dhe semestri veror.

 

(3) Lënda mund të ligjërohet me javë (15 javë semestri) gjatë një apo dy semestrave ose mund të mbahet si bllok ligjëratash në një semestër.

 

(4) Kalendari i studimeve nxirret nga Senati i Universit dhe përmban orarin e ligjëratave (ligjëratat, ushtrimet, seminaret, kolokiumet), kushtet dhe afatet e provimit.

 

(5) Rektori për arsye objektive në funksion të avansimit të procesit mesimor, me vendim të veçantë mund të ndryshojë kohën e fillimit dhe mbarimit të semestrit dhe vitit akademik.

 

 

 

5.7 GJUHA E STUDIMEVE Neni 98

(1) Universi organizon studimet në gjuhën shqipe.

 

(2) Ligjëratat mund të mbahen edhe në gjuhë të tjera me përkthim simultan në gjuhën shqipe.

 

(3) Universi mund të organizojë studime edhe në gjuhë tjera të njohura në Republikën e Kosovës, nëse për këtë ka kushte.

 

 

 

5.8 NDËRRIMI  I DREJTIMIT TË STUDIMEVE Neni 99

1) Studenti mund të bëjë ndërrimin e programit të studimit duke përfunduar mësimin në një program të studimit dhe duke filluar mësimin në një program tjetër të studimit në njësinë e njëjtë apo në njësinë tjetër akademike të Universit.

 

(2)   Ndërrimi i programit të studimit është i mundur në mes programeve të studimit me qëllim të arritjes së nivelit të njëjtë të arsimit në pajtim me dispozitat e këtij Statuti;

 

(3)   Ky ndërrim mund të bëhet në vitin e parë të studimeve. Ndërkaq, pas vitit të parë të studimeve ndërrimi ngërthen në vete dhënien e provimeve plotësuese.

 

 

 

Neni 100

 

 

(1) Studenti duhet t’ia dorëzojë kërkesën për ndërrimin e programit të studimit komisionit për studime të njësisë akademike  ku  dëshiron  të  vazhdojë  studimet.  Bashkëngjitur  me  kërkesën  duhet  të  jetë  evidenca  për plotësimin e suksesshëm të kërkesave bazuar në programin e mëparshëm të studimit.

 

(2) Komisioni i studimeve përcakton detyrimet individuale për ndërrimin e programit të studimit në pajtim me rregullat e caktuara të programit të studimit.

 

 

(3) Vendimi për ndërrimin e programit të studimit duhet të mirret nga Dekani.

 

(4) Ankesa kundër kërkesës së refuzuar për ndërrimin e programit të studimit duhet t’i bëhet Rektorit nga

studenti mbrenda 8 ditëve të punës pas publikimit të vendimit.

 

Neni 101

 

Gjatë ndërrimit të programit të studimit prej një Universiteti tjetër në Kolegjin Universi do të vlejnë rregullat e njëjta si ato gjatë ndërrimit të programit të studimit brenda Universit.

 

 

 

 

5.9 STUDENTËT – STATUSI, TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË Neni 102

(1) Personi i regjistruar në studime në Univers e ka statusin e studentit.

(2) Statusi i studentit vërtetohet me librezën e studentit (ID kartelën, indeksin apo ndonjë dokument ekuivalent). (3) Përmbajtja dhe forma e ID kartelës dhe indeksit përcaktohen me rregullore të veçantë të nxjerrë nga Senati i

Universit.

 

Neni 103

 

(1) Universi ofron tre mënyra të studimit:

 1. Studime të rregullta;
 2. Studime me korrespodencë;
 3. Studime në distancë.

 

(2) Statusi i studentit të rregullt, studentit me korrespondencë dhe atij në distancë bazohet në përmbushjen e të gjitha parakushteve për pranim në një program specifik të studimit.

 

(3) Statusi i studentit mysafir përfshinë të gjithë studentët e regjistruar në Universitetet tjera, të cilët i përcjellin ligjëratat në Univers gjatë studimeve të përbashkëta apo gjatë programeve të këmbimit. Ata i përmbushin të gjitha parakushtet për pranim në një program të posaçëm të studimit.

 

Neni 104

 

Studentët që janë të pranuar në Univers kanë të drejtë:

 

 

 1. Të marrin pjesë në të gjitha ligjëratat, seminaret dhe në mësimet e organizuara në lëndët e programit të zgjedhur të studimit sipas mbarëvajtjes së studimeve;

 

 1. Të shfrytëzojnë bibliotekat universitare dhe shërbimet tjera për studentë:

 

 1. Të marrin pjesë në zgjedhjet për përfaqësuesit studentë në organet universitare edhe të marrin pjesë rregullisht në mbledhjet e organeve dhe komisioneve ku janë të caktuar si anëtarë dhe t’i kryejnë detyrat e tilla me angazhim dhe në mënyrë të sinqertë. Në rast të konfliktit të interesit në lidhje me përmbajtjen, anëtarët e deleguar të studentëve nuk marrin pjesë në takime të organeve qeverisëse të Universit.

 

Neni 105

 

Studentët që janë të pranuar në Univers kanë obligim:

 

 1. T’i respektojnë rregulloret e lëshuara nga Universi;
 2. T’i respektojnë të drejtat e personelit dhe të studentëve të tjerë;
 3. T’u kushtojnë vëmendje të duhur studimeve të tyre dhe të marrin pjesë në aktivitetet akademike;
 4. Të vijojnë ligjëratat në pajtim me rregullat e programit specifik të studimeve;
 5. Të sillen mirë si në lokalet e Universit, ashtu edhe jashtë tyre për të mos e diskredituar Universin.
 6. Të respektojnë Kodin e mirësjelljes së Universit.

 

Neni 106

 

(1)   Përfundimi me sukses i vitit në pajtim me programin e studimit është parakusht që studenti të regjistrohet në vitin tjetër.

 

(2)   Studenti i cili nuk ka mundur të përfundojë me sukses vitin mund të regjistrohet në vitin vijues nëse i plotëson kushtet e parapara me rregulloren mbi mënyrën e fitimit të kushtit.

 

(3)   Numri maksimal i viteve të regjistruara sërish është i barabartë me numrin e viteve të rregullta të studimit përkatës.

 

Neni 107

 

(1) Studenti i rregullt humb statusin për këto arsye:

 

 1. Kur vendos të largohet nga studimet;
 2. Kur i ka përfunduar studimet;
 3. Kur dështon të regjistrohet në vitin akademik sipas rregullorës në fuqi;
 4. Kur nuk i ka përfunduar studimet në përiudhën e dyfishitë të kohëzgjatjes së studimeve;
 5. Kur arrin numrin maksimal të regjistrimit të sërishëm të viteve pa i përfunduar me sukses studimet.
 6. Kur përjashtohet nga Universi për shkak të shkeljes disiplinore të caktuar me Rregullore të Procedurës disiplinore.

 

 

 

Neni 108

5.10  ORGANIZIMI I STUDENTËVE

 

 

1) Studentët kanë të drejtë të themelojnë organizata studentore të cilave mund t’i përkasin të gjithë studentët.

2) Secila organizatë studentore ka Rregulloren e vet që aprovohet nga anëtarët e saj në pajtim me rregulloret e përgjithshme të nxjerra nga Bordi i Universit.

 

 

Neni 109

 

(1) Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të Universit me këto organe:

 1. a) Parlamenti i studentëve në nivel të Universit;
 2. b) Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademik

(2) Anëtarët për Parlamentin e studentëve dhe këshillat e studentëve do të zgjedhen në pajtim me procedurat për zgjedhje parlamentare.

(3) Organizatat studentore kanë të drejtë të propozojnë anëtarët për parlamentin e studentëve dhe këshillin e studentëve të njësive akademike në bazë të resultateve të zgjedhjeve në çdo dy vjet.

(4) Detajet  për  procedurën  zgjedhore  do  të  përcaktohen  me  rregullore  të  posaçme  të  nxjerra  nga  Bordi  i

Universit.

(5) Mandati i anëtarëve të Parlamentit të studentëve dhe këshillit të studentëve të njësive akademike zgjat 2 vjet. (6) Parlamenti i studentëve dhe këshillat e studentëve të njësive akademike ushtrojnë detyra në bazë të parimit të shumicës së votave.

 

Neni 110

 

(1) Parlamenti i studentëve është organi suprem i përfaqësimit të studentëve.

(2) Numri i tërësishëm i anëtarëve të parlamentit të studentëve është më së shumti 20 anëtarë dhe caktohen nga programet duke marrë në konsideratë edhe numrin e studentëve për një program.

(3) Anëtarët propozohen nga studentët në bazë të numrit të përgjithshëm të votave të arritura në zgjedhjet e studentëve.

(4) Anëtarët e Parlamentit të studentëve zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin.

(5) Bordi i Universit nxjerr rregulloren e punës për parlamentin e studentëve me propozim të Rektorit.

 

 

 

 

 

Neni 111

 1. KËRKIMET SHKENCORE DHE DIJA

 

 

(1) Universi bën kërkime shkencore dhe punë artistike me qëllime të:

 

 1. Zhvillimit të vazhdueshëm të procesit arsimor;
 2. Njohjes së studentëve me kërkimet shkencore dhe me punën artistike;
 3. Vazhdimit të zhvillimit shkencor – profesional dhe artistik të të rinjëve;
 4. Themelimit të rrjetit ndërkombëtar të studiuesve dhe artistëve;
 5. Përgatitjes dhe paraqitjes së projekteve studimore dhe artistike ndërdisiplinare konkurruese. (2) Kërkimet shkencore bëhen nga njësitë akademike të Universit në dy mënyra:
 6. Nga kërkimet themelore pa përdorim të menjëhershëm praktik;
 7. Nga kërkimet e aplikuara që janë në lidhje të ngushtë me nevojat dhe interesin publik. (3) Kërkimet shkencore dhe krijimtaria artistike bëhen sipas këtyre kushteve themelore:

 

 1. Përmes fondeve private  të siguruara nga Universi;
 2. Përmes fondeve publike të siguruara nga Universi;
 3. Përmes fondeve private nga kontraktorët individualë me palën e tretë.
 4. Përmes donacioneve të ndryshme.

 

 

Neni 112

 

(1)   Universi është i obliguar t’u ofrojë kushte të përshtatshme për kërkime shkencore dhe për krijimtari

artistike dhe t’i mundësojë personelit akademik të arrijë rezultate konkurruese në nivel ndërkombëtar.

(2)   Personeli i stafit akademik i Universit është i obliguar të bëjë kërkime shkencore dhe punë krijuese në përputhje me aftësitë e tyre profesionale dhe obligimet që dalin nga udhëzimet strategjike të Senatit të Universit.

 

(3)   Vlerësimi  individual  i  punës  artistike  dhe  kërkimit  shkencor  do  të  merret  parasysh  në  vlerësimin profesional dhe në ngritjen profesionale.

 

Neni 113

 

(1) Kërkimet shkencore dhe krijimtaria artistike bëhen brenda objekteve të Universit.

(2) Me propozimin e këshillit të njësisë akademike Rektori mund t’i japë leje personelit akademik të kryej kërkime dhe punë krijuese në lokacionet e caktuara jashtë Universit dhe të marrë pjesë në projektet e përbashkëta me institucionet tjera.

 

Neni 114

 

(1)   Shtrirja  dhe  rezultatet  e  aktiviteteve  kërkimore  –  shkencore  dhe  të  punës  krijuese  do  të  raportohen individualisht për çdo vit para Senatit të Universit.

(2)   Çdo njësi akademike duhet të paraqesë për çdo vit profilin e kërkimit shkencor dhe të punës artistike para

Rektorit dhe Bordit të Universit.

 

Neni 115

 

(1) Profesorët e Universit kanë të drejtë të kërkojnë nga Senati i Universit që t’u lejohet një vit i lirë i kërkimeve

të fokusuara në një Universitet të huaj.

 

(2) Vendimi pozitiv i kërkimeve të fokusuara per një vit kërkon:

 

 1. Paraqitje për projektin kërkimor;
 2. Së paku 5 vjet angazhim të plotë në mësimdhënie dhe kërkime;
 3. Kompetencë të dëshmuar shkencore dhe njohje mbrenda komunitetit shkencor ndërkombëtar;
 4. Ftesë për kërkime shkencore nga një institut i ndonjë Universi të huaj.

 

(3) Pas vitit të kërkimeve të fokusuara i punësuari ka të drejtë të kthehet në pozitën e njëjtë të punës me kushte të njëjta si më parë.

 

 

 

 

 1. PUNONJËSIT E UNIVERSIT

 

 

Neni 116

7.1 PERSONELI AKADEMIK DHE JOAKADEMIK

 

 

(1) Të gjitha vendet e punës do të bazohen në kontratat me normë të plotë dhe kontratat me gjysmënormë.

 

(2)   Bordi i Universit mund të nxjerr rregullore të veçanta për kontratat kolektive për personelin akademik dhe joakadamik në përputhje me ligjet në fuqi.

 

 

Neni 117

 

Personeli në marëdhënie të rregullt pune nuk mund të ketë kontratë tjetër të punësimit me normë të plotë brenda apo jashtë univeristetit. Kërkesa për përjashtim nga kjo rregull për një arsye të fortë i parashtrohet rektorit i cili vendos pasi të jetë konsultuar me dekanin.

 

Neni 118

 

(1) Në stafin akademik të Universit do të jenë personat e angazhuar në:

 

 1. Mësimdhënie akademike;
 2. Kërkime shkencore;
 3. Krijimtari artistike.

 

(2) Personeli akademik përbëhet nga:

 

 1. Profesorët e rregullt
 2. Profesorët e asocuar
 3. Profesorët asistentë;
 4. Ligjeruesit
 5. Asistentët;
 6. Asistentët e rinj;

 

Neni 119

 

(1) Në personelin joakademik të Universit do të jenë personat që angazhohen për:

 1. Detyra udhëheqëse dhe profesionale;
 2. Administratë;
 3. Punë teknike.

 

Neni 120

 

(1) I gjithë personeli akademik do të emërohet nga Rektori, përveq ku thuhet ndryshe në këtë statut.

(2) Autorizimin për emërimin e asistentëve, asistentëve të rinj dhe ligjeruesve Rektori mund t’ia delegojë

dekanit të njësisë akademike.

(3) Procedurat për emërim do të bëhen në mënyrë transparente me shpalljen e konkursit publik për postin.

(4) Te  gjitha  emërimet  bëhen  pasi  t’i  shqyrtojë  fletëparaqitjet  komisioni  vlerësues  i  formuar  nga  rektori.

Komisioni vlerësues do t’i intervistojë kandidatët të cilët konsiderohen që kanë përmbushur kushtet për

postin e ofruar.

(5) Komisioni vlerësues i raporton Rektorit në afat të caktuar.

(6) Komisioni vlerësues duhet të ketë anëtarë të të dy gjinive përveç nëse Rektori parasheh ndryshe.

(7) Askush nuk mund të jetë anëtar i komisionit vlerësues nëse është bashkëshort, partner ose anëtar i familjes së ngushtë të kandidatit që duhet të emërohet.

 

Neni 121

 

Të gjitha emërimet dhe avansimet për thirje akademike rregullohen me rregullore përkatëse.

 

 

Neni 122

 

Bordi i Universit me propozimin e Senatit të Universit  do të nxjerrë rregulloret e Kodit Etik të punonjësve të

Universit.

 

Neni 123

 

(1)   Përgjegjësitë disiplinore të të punësuarve në Univers dhe masat që duhet të ndërmirren përcaktohen me rregulloret e nxjerra nga Bordi i Universit.

(2)   Procedurat dhe kushtet për revokimin e titujve, suspendimin apo ndërprerjen e marrëdhënieve të punës dhe pensionimin  e  stafit  përcaktohen  me  rregullore  të  posaçme  të  nxjerra  nga  Bordi  i  Universit  pasi  të  jetë konsultuar me Senatin e Universit.

 

 

 

7.2 TË DREJTAT DHE DETYRAT E PERSONELIT Neni 124

(1)   Personeli akademik ka lirinë e shprehjes. Ata kanë lirinë të pyesin dhe testojnë njohuritë e marra dhe të shprehin idetë e reja, mendimet kundërshtuese apo jopopullore pa e vënë veten në rrezik me humbjen e punës apo çfarëdo privilegji që mund të kenë me Universin.

(2)   Personeli  akademik  ka  lirinë  për  të  publikuar  rezultatet  e  punës  së  tyre  kërkimore  dhe  krijuese,  që kushtëzohet me rregulloret e këtij Statuti që ka të bëjë me përdorimin e të drejtave të pronës intelektuale për dobi të Universit.

 

Neni 125

 

Personeli akademik i Universit është i obliguar të respektojë:

 

 

 1. Frymën e humanizmit;
 2. Autonominë e Universit;
 3. Lirinë e kreativitetit shkencor dhe artistik;
 4. Aktet universitare dhe vendimet e bazuara në to;
 5. Parimet e ndershmërise profesionale dhe shkencore;
 6. Kodin etik;
 7. Reputacionin e Universit dhe ta përmirësoj atë.

 

 

 

Neni 126

 

Personeli akademik i Universit gjatë procesit arsimor është i obliguar t’i përmbush këto detyra:

 

 1. Të përgatis dhe ofrojë mësimet, seminaret, ushtrimet dhe format e tjera të ligjëratës;
 2. Të përgatis tekstet universitare dhe literaturën e përshtatshme për studime brenda strukturës së lëndës;
 3. Të mbikëqyrë punimet seminarike, punimet e diplomës, punimet e disertacionit e të doktoratës dhe punët tjera kërkimore të studentëve;
 4. Të angazhohet në mbikëqyrjen e rregullt me studentët;
 5. Të sigurojë mbajtjen pa pengesë të provimeve gjatë afatit të caktuar të provimeve.

 

 

Neni 127

 

(1)   Personeli duhet të marrë pjesë rregullisht në mbledhjet e organeve dhe komisioneve ku janë të caktuar si

anëtarë dhe t’i kryejnë detyrat e tyre me përkushtim dhe sinqeritet.

(2)   Në rast të konfliktit të interesit në lidhje me përmbajtjen, anëtarët e deleguar të punëtorëve nuk marrin pjesë në takime të organeve qeverisëse të Universit.

 

Neni 128

 

Personeli ka të drejtën e tubimit paqësor dhe të drejtën e formimit të sindikatës, të bashkimit të stafit apo bashkimit profesional për t’i përfaqësuar interesat e tyre kolektive para autoriteteve të Universit dhe për qëllime të tjera të parapara me Ligjin mbi Arsimin e Lartë të Kosovës.

 

Neni 129

 

(1) Personeli  akademik  dhe  joakademik  kanë  të  drejtë  ti  kundërshtojnë  vendimet  e  marra  nga  organet  e Universit, nga njësite akademike apo nga njësitë organizative rreth të drejtave, obligimeve dhe përgjegjësive të tyre.

(2) Kundërshtimet e tilla duhet të dorëzohen mbrenda 15 ditëve të punës pasi të jetë publikuar vendimi relevant. (3) Kundërshtimi ndaj vendimit, nëse nuk caktohet ndryshe në këtë Statut, duhet të vendoset në radhë të parë

nga:

 

 1. Nga Rektori, nëse vendimi në shkallë të parë është bërë nga dekani;
 2. Rektori, nëse vendimi në instancë të parë është bërë nga prorektori apo nga sekretari i përgjithshëm;
 3. Bordi, nëse vendimi në instancë të parë është bërë nga Rektori apo Këshilli i Universi;

 

 

 

 

 

Neni 130

7.3 TITUJT E NDERIT TË UNIVERSIT

 

 

(1) Universi u ndanë titujt e nderit personave të merituar.

(2) Senati i Universit do të nxjerrë rregullore të veçantë për procedurën e vendimmarjes në përzgjedhjen e titujve të nderit.

 

Neni 131

 

Titulli Doktor Nderi (“Dr. honoris causa”) jepet për:

 1. Arritje të mëdha në fushën e shkencës dhe artit;
 2. Kontributet e rëndësishme në zhvillimin e marrëdhënieve njerëzore në mbështetjen dhe konsolidimin e paqes.

 

Neni 132

 

Titulli “Anëtar Nderi i Universit” jepet për:

 

 1. Përkrahje të pandërprerë të brendshme dhe për prëkrahjen politike për Universin;
 2. Kontribut relevant financiar në zhvillimin e Universit;
 3. Rektori mund të ndajë mirënjohje dhe dekorata për personalitete të veçanta.

 

 

 1. PROCEDURAT E MENAXHIMIT, KONTROLLI I CILËSISË ADMINISTRIMI

 

8.1 MENAXHIMI FINANCIAR DHE KONTROLLI

 

Neni 133

 

Universi në përputhje me dispozitat e këtij Statuti ka të drejtë të marrë fonde nga këto burime:

 

 1. Tarifat për shkollim dhe pagesat tjera të paguara nga studentët;
 2. Pagesat për shërbime komerciale dhe shërbimet tjera;
 3. Donacionet, dhuratat dhe ndihmat;
 4. Kontratat me organet vendore, ndërkombëtare, publike dhe private për mësimdhënie, kërkime shkencore, punë artistike dhe konsulta.

 

Neni 134

 

Universi është i lirë që të lidh kontratë për çfarëdo qëllimi që ka të bëjë me arsimin e lartë, me kërkimet shkencore apo punën artistike. Universi mund të investojë fonde në çdo ndërmarrje që ka qëllime arsimore, kërkimore – shkencore apo qëllime artistike. Gjithashtu, Universi e sheh me shumë prioritet mbështjejen e aktiviteteve sportive në Republikën e Kosovës.

 

 

 

 

Neni 135

8.1.1 PROCEDURAT BUXHETORE

 

 

Me autorizim të Bordit, Rektori ka për detyrë të përgatisë planin vjetor të të hyrave dhe shpenzimeve për shqyrtim nga ana e Bordit, si dhe raportin e menaxhimit të buxhetit dhe burimeve në kuadër të shumës të aprovuar nga Bordi. Në këtë detyrë Rektori do të ndihmohet nga Sekretari.

 

Neni 136

 

Bordi i Universit do të nxjerrë planin vjetor financiar të bazuar në procedurat buxhetore në përputhje me këtë

Statut. Rektori obligohet që këtë plan financiar ta prezantoj para Bordit.

 

Neni 137

 

(1)   Parallogaritë buxhetore për çdo njësi akademike dhe organizative paraqesin gjendjen aktuale të financave për vitin aktual buxhetor dhe përshkruajnë ndryshimet e pritura për:

 1. Buxhet:
 2. pagesat e studenteve;
 3. fondet publike;
 4. fondet private;

 

 1. Numrin e personelit;
 2. Pajisjet për infrastrukturë.

 

(2)   Kërkesat shtesë për investime të posaçme apo projekte të tjera paraqiten veç e veç dhe përkrahen me argumente strategjike.

 

 

Neni 138

 

(1) Të gjitha të dhënat relevante për procesin buxhetor ruhen në bazën qendrore të të dhënave. (2) Të dhënat e standardizuara të buxhetit do të mbahen për:

 1. Fondet publike;
 2. Pagesat e   studentëve;
 3. Fondet private;
 4. Donacionet.

 

 

 

8.1.2 PAGESAT E STUDENTËVE Neni 139

(1) Pagesat e studentëve bëhen për pagimin e studimeve të ofruara nga Universi në kohën e programit të studimeve.

(2) Pagesat vjetore të studentëve janë gjithëpërfshirëse dhe përbëjnë të gjitha shërbimet e ofruara gjatë rrjedhës së rregullt të studimeve, në përputhje me dispozitat e këtij Statuti.

(3) Shërbimet shtesë paguhen nga studenti në përputhshmëri me rregulloren e veçantë të nxjerrë nga Rektori. (4) Pagesat e studentëve vlejnë për studimet themelore, studimet master dhe studimet e doktoratës.

(5) Bordi i Universit me propozim të Rektorit i cakton shumat e pagesave për të gjitha llojet e studimeve. (6) Pagesat e studentëve mbahen në llogari të veçanta pranë bankave komeriale.

 

 

 

 

 

Neni 140

8.2 KONTROLLIMI I CILËSISË DHE VLERËSIMI

 

 

(1)   Universi zhvillon sistemin e vet të sigurimit të cilësisë me qëllim të ruajtjes së cilësisë dhe të arritjes së objektivave të veprimtarisë.

(2)   Vlerësimit i nënshtrohen të gjithë dhe ky vlerësim përfshin gjithë spektrin e Universit dhe shërbimet e tij (3)  Vleresimet  analizojnë  efikasitetin  dhe  efektshmërinë  e  funksionimit  të  Universit  në  të  gjitha  fushat  e veprimit.  Ai u  siguron njësive të  vlerësuara  dhe  organeve  përgjegjëse të  qeverisjes treguesit  për  masat e sigurimit dhe përmirësimin cilësisë, si dhe me vendimet që kanë të bëjnë me personelin dhe organizimin.

 

Neni 141

 

Vlerësimet udhëheqen në përputhje me standardet ndërkombëtare të vlerësimit.

 

Neni 142

 

Vlerësimet kanë këto efekte;

 1. Motivimin dhe vlerësimin publik në rast të rezultateve pozitive;
 2. Zbatimin e masave të përshtatshme me qëllim të përmirësimit të punës në rast të rezultateve negative.

 

Neni 143

 

(1)   Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies nga ana e studentëve bëhet dy herë në vit përmes pyetësorëve anonim që koordinohen nga komisioni i posaçëm i studentëve.

(2)   Pyetësorët përpilohen detajisht nga komisioni i studimeve të secilës njësi akademike duke u bazuar në strukturën standarde të pyetësorëve.

 

 

 

 

(3)   10% e rezultateve më të mira vjetore të vlerësimit të cilësisë së mësimit do të publikohen nga ana e çdo udhëheqësi të komisionit për studime.

(4)   Udhëheqësi i çdo komisioni për studime është i obliguar që t’i diskutojë me mësimdhënësit të rradhitur në

10% të rezultateve më të ulëta vjetore nga ana e studentëve dhe të vendosin bashkarisht rreth masave që duhet ndërmarrë për përmirësimin e cilësisë së mësimit.

 

 

8.2.1 RAPORTI I PUNËS DHE I PËRMBUSHJES SË DETYRAVE Neni 144

(1) Të gjithë kryesuesit dhe udhëheqesit e instituteve apo nënnjësive të tjera organizative të Universit do të sigurojnë raportin vjetor të punës dhe përmbushjes së detyrave për dekanët e njësive të tyre akademike.

 

(2) Raporti i punës vjetore përmban:

 

 1. Të dhënat e fundit rreth mësimit në vitin akademik;
 2. Të dhënat për punë artistike dhe të dhënat kërkimore të vitit të fundit kalendarik.

 

Neni 145

 

Çdo dekan i njësisë akademike i siguron Rektorit raport të plotë periodik apo vjetor të punës.

 

Neni 146

 

Me qëllim të evaluimit të punës, Bordi ka të drejtë të kërkojë raport mujor, periodik apo vjetor nga të gjitha organet qeverisëse të Universit. Mënyra e raportimit do të jetë konform me rregulloren e nxjerë nga Bordi.

 

Neni 147

 

(1) Raporti i punës dhe i përmbushjes së detyrave përmban të dhëna të mjaftueshme lidhur me:

 

 1. Numrin e studentëve (të regjistruar, numrin total, të diplomuarit);
 2. Mësimdhënien akademike:
 3. programet e studimit dhe lëndët;
 4. Mësimdhënësit, përgjegjësitë e mësimdhënësve dhe ligjëratat e dhëna;
 5. provimet dhe punimet seminarike;
 6. diplomat dhe disertacionin e doktoratës;
 7. rezultatet e vlerësimit të studentëve.
 8. Kërkimet shkencore:
 9. f. artikujt e botuar shkencor, monografitë dhe botimet tjera shkencore;
 10. g. raportet e projekteve shkencore;
 11. pjesëmarrjet në konferenca dhe punimet e paraqitura;
 12. i. projektet kërkimore të financuara nga burimet publike dhe private;
 13. j. personelin akademik të financuar nga burimet private;
 14. k. parametrat e tjerë relevantë të kërkimit shkencor;   Krijimtarinë artistike.

 

 

 

 

 

 

Neni 148

8.4 MEDIAT DHE PUBLIKIMET E UNIVERSIT

 

 

Universi funksionon si botues, redaktues i teksteve, i monografive dhe i revistave të tjera shkencore dhe profesionale në përputhje me dispozitat në fuqi

 

 

 

Neni 149

 1. DISPOZITAT KALIMTARE

 

 

(1) Ky statut miratohet nga Bordi, respektivisht komisioni i përkohshëm punues i emëruar nga Themeluesi.

(2) Që nga data e miratimit të këtij Statuti, procedurat e zgjedhjes së zyrtarëve dhe organeve qeverisëse të

Universit janë të detyrueshme dhe duhet të përfundojnë brenda gjashtë muajve.

(3) Zgjedhjet do të bëhen sipas rendit që siguron procedura të vazhdueshme në pajtimi me dispozitat e këtij

Statuti.

(4) Bordi  e  cakton  Zëvendëskryetarin  e  Bordit  si  person  përgjegjës  për  mbarëvajtjen  dhe  mbikëqyrjen  e dispozitave kalimtare deri në funksionalizimin e plotë.

 

 

Neni 150

 

Organet qeverisëse të Universit do të harmonizojnë punën e tyre me aktet dhe rregulloret ekzistuese në përputhje me këtë Statut. Aty ku aktualisht ka paqartësi organizative, me vendim të personit përgjegjës për mbarëvajtjen dhe mbikëqyrjen e dispozitave kalimtare, dispozitat hyjnë në fuqi menjëherë.

 

Neni 151

 

Bordi do të mbajë përgjegjësi për interpretimin e Statutit dhe zgjidhjen e çdo lloj konflikti.

 

Neni 152

 

Me hyrjen në fuqi të këtij Statuti shfuqizohet Statuti i mëparshëm.

 

Neni 153

 

Ky Statut hyn në fuqi me 01.01.2012.

 

 

 

 

 

 1. z. Mustafë Havolli, Kryetari i Bordit