L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Lorinë Latifi me 21/04/2018 në ora 13:30 mbron punimin e diplomës nga Kujdesi Infermieror I me temë: “Infeksionet Intrahospitalore- stadet e sëmundjeve dhe larja e duarëve”

para komisionit:

Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
BA Shemsi Veseli, mentor dhe
MA Afërdita Berisha, anëtar