L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Nazmije Gerbeshi-Krasniqi me 21/04/2018 në ora 13:00 mbron punimin e diplomës nga Kujdesi Infermieror I me temë: “Infeksionet e Syrit,trajtimi dhe edukimi Infermieror”

para komisionit:

Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Dr.sc Njazi Gashi, mentor dhe
PhD Can Elvana Podvorica, anëtar