L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Ermira Zymeri me 21/04/2018 në ora 10:30 mbron punimin e diplomës nga Epidemiologjia e bakteriologjisë, Virologjisë dhe parazitologjisë me temë: “Kujdesi Infermieror te të semurët me Cholecistit Akut”
para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Dr.sc Fadil Kryeziu, mentor dhe
PhD Can Elvana Podvorica, anëtar