L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Besarta Krasniqi me 21/04/2018 në ora 11:00 mbron punimin e diplomës nga Epidemiologjia e bakteriologjisë, Virologjisë dhe parazitologjisë me temë: “Tuberkulozidhe Kujdesi Infermieror tek te semuret me Tuberkuloz”
para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Dr.sc Fadil Kryeziu, mentor dhe
PhD Can Elvana Podvorica, anëtar