L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Granit Çunaku me 13/12/2017 në ora 15:00 mbron punimin e diplomës nga Kujdesi Infermieror i pacientit intern me mjekësi interne me temë: “Kujdesi Infermieror tek pacientet me Infarkt Akut te Miokardit,para dhe pas koronarografise”
Para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Murat Abazi, mentor dhe
PhD Can Elvana Podvorica, anëtar