L A J M Ë R I M

L A J M Ë R I M

Lajmërohen të gjithë të interesuarit se kandidati Merita Avdullahu me 13/12/2017 në ora 15:30 mbron punimin e diplomës nga Kujdesi Infermieror I me temë: “Kujdesi Infermieror tek pacientet me semundjen e Purpures”

Para komisionit:
Dr.sc Kadir Hyseini, kryetar
Mr.sc Lirije Beqiri, mentor dhe
PhD Can Elvana Podvorica, anëtar